Doświadczenia współczesne.

Od końca lat 90. w projektach budowlanych dróg i autostrad projektanci zaczęli dopuszczać użycie kruszyw alternatywnych, przy czym określony rodzaj skały zastąpiły wymagane parametry kruszywa.

Równolegle producenci kruszyw hutniczych w ciągu kilkunastu lat zaostrzyli rygory zakładowych kontroli jakości, a niezależne służby nadzoru wykonawczego wprowadziły procedury dopuszczania kruszyw. W efekcie tych działań kruszywa hutnicze znalazły zastosowanie przy budowie dróg różnych kategorii, od autostrad i dróg ekspresowych po drogi gruntowe i dukty leśne, a także, co jest udokumentowane, przy budowie dróg miejskich.


Generalnie certyfikowane kruszywo żużlowe wykorzystuje się do wykonania następujących (idąc od dołu) części składowych konstrukcji drogowych:

- wymiana gruntów

- dynamiczna wymiana gruntów metodą kolumn kamiennych

- drenaż pionowy dla konsolidacji gruntów

- zalądowanie

- geomaterace

- nasypy

- warstwa mrozoochronna

- warstwa technologiczna (podbudowa pomocnicza)

- podbudowa zasadnicza

- grysy do warstw mineralno-asfaltowych


W Małopolsce i na Śląsku można znaleźć bardzo wiele przykładów zastosowań kruszyw hutniczych. Masowo wykorzystywane były nie tylko na dużych budowach drogowych, ale także do budowy dróg średnich i małych oraz w budownictwie kubaturowym. W latach 1998-2009 na rynek małopolski trafiło ich ok. 20 mln ton, a na śląski ok. 15 mln ton. Umożliwiło to obserwację zachowania się już wbudowanego kruszywa w rozmaitych obszarach konstrukcji drogowej.

Zebrane doświadczenia inżynierskie potwierdzają, że jako kruszywo budowlane kruszywa hutnicze sprawdzają się doskonale.


Zródlo informacji: http://inframedia.pl